Monday, June 27, 2011

הצעת חוקה זו נכתבה על ידי השר מיכאל איתן ופרופ' משה קופל בעזרת עו"ד אביעד בקשי ובהתייעצות עם מומחים רבים במשפט חוקתי ומדעי המדינה. ההצעה מתבססת על דיונים רבים בועדת חוקה, חוק ומשפט בשנים תשס"ג עד תשס"ו, עת כיהן ח"כ איתן כיושב ראש הועדה. ההצעה שואבת גם משתי הצעות חוקה שהוצגו בפני הציבור בשנים האחרונות, זו של המכון לאסטרטגיה ציונית וזו של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

הצעת חוק יסוד: החוקה

נוסח החוקה

דברי הסבר

No comments:

Post a Comment